INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji i przed dokonaniem usług medycznych jest Centrum Stomatologiczne Curodental z siedzibą przy ul. Okopowej 7 , 80-819 Gdańsk.

2. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania zleconych usług medycznych.

3. Powierzone dane osobowe niezbędne są w szczególności do:

 • założenia kartoteki pacjenta,
 • prowadzenia historii chorób, odbytych wizyt, odbytych zabiegów, etc.,
 • powiadomień telefonicznych, wysyłania wiadomości e-mail / SMS
  z przypomnieniem o terminie wizyty,
 • wystawienia rachunku lub faktury za wykonane usługi,
 • wygenerowania niezbędnej dokumentacji,
 • innych prawnie uzasadnionych celów administratora danych osobowych.

Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. W celu rejestracji i wykonania usług medycznych realizowanych przez Centrum Stomatologiczne Curodental przetwarzamy dane osobowe, których posiadanie wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do prawidłowej realizacji i dokumentowania realizowanych usług.

5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do skorzystania z usług Centrum Stomatologiczne Curodental

6. W przypadku niepodania danych osobowych nie ma możliwości skorzystania
ze świadczeń oferowanych przez Centrum Stomatologiczne Curodental

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.1. żądania od Administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych,

5.2. żądania od Administratora sprostowania Pani / Pana danych osobowych,

5.3. żądania od Administratora usunięcia Pani / Pana danych osobowych, (do bycia zapomnianym),

5.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,

5.5. żądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych,

5.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,

5.7. przeniesienia Pani / Pana danych osobowych,

5.8. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych,

5.9. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

6. W ramach przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą świadczonych przez nas usług Państwa dane osobowe będą udostępniane współadministratorom, innym podmiotom przetwarzającym lub stronie trzeciej.

7. W ramach przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania
z usług Centrum Stomatologiczne Curodental oraz przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej – zasada, co wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Pani / Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych tj.:
  1. realizacja usług wynikających z profilaktyki zdrowotnej, obejmującej m.in. informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, które są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę lub inny podmiot z Administratorem danych,
  2. działania w zakresie udzielania świadczeń diagnostycznych i leczniczych oraz prowadzenie dokumentacji zdrowotnej w tym zakresie,
  3. prowadzenie kompleksowej opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej; obejmujących m.in. rejestrację pacjenta; zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej polegające na przypominaniu o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzania wizyt, odwołania wizyt, informowania o zmianach organizacyjnych;
  4. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń woli pacjentów; wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych; wymianę informacji o stanie zdrowia pomiędzy rożnymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej,
  5. zarządzanie systemami obejmującymi proces wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz wykonywania pracy przez lekarzy orzeczników,
  6. przekazywanie danych osobowych do współadministratorów, podmiotów przetwarzających i stron trzecich w ramach prowadzonej współpracy na świadczenie usług medycznych i przy wykonywaniu zleconych z zewnątrz i na zewnątrz usług medycznych oraz rozliczania tych usług,
  7. marketingu własnych produktów lub usług,
  8. obsługi rachunkowo – podatkowej,
  9. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.)
  10. innych potrzeb wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.